Mateřská škola Kytička, Za Stadionem Kyjov | Školné
Mateřská škola Za Stadionem, příspěvková organizace města Kyjova

Mateřská škola Kytička

Mateřská škola Kytička
Školné

Je stanoveno pro školní rok 2020/2021 - 420 Kč.  

Školné se platí  do 15. v stávajícím měsíci a bude převedeno inkasem z vašeho účtu.

V kanceláři vedoucí stravování si také můžete podat žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že pobíráte příspěvek v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokážete ředitelce školy. 
Termín podání žádosti: do 10. stávajícího měsíce.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami  (ve smyslu § 16 odst. 9 školského zákona) je úplata za předškolní vzdělávání prominuta.

Dětem, kterým od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku se poskytuje předškolní vzdělávání bezúplatně! (v souladu s ustanovením §123 odst. 2 školského zákona)